《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-8-chông_5, Yâ-sû Phìn-thin Fûng-long

8:18 Yâ-sû khon-tó chhin tô ngìn vì-tén Kì, chhiu fûn-fu mùm-thù oi thu-to fù ke tui-mien hi.
8:19 Yû yit-ke Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ chhiu lòi tui Kì kóng : “Sîn- sâng, Ngì put-lun hi to nai-vi, ngài yit-thin oi thèn Ngì.”
8:20 Yâ-sû chhiu lâu kì kóng : “Fù-lì yû lùng, thiên-táng ke tiâu-é yû teu; m̀-ku Ngìn-chṳ́ lièn thiap-theù ke só-chhai ya mò.”
8:21 Mùn-thù tông-chûng yû nang-ngoi yit-ke tui Kì kóng : “Chú â, chún ngài siên chón hi mài-chong Ngâ Â-pâ.”
8:22 Yâ-sû lâu kì kóng : “Cho ngì thèn Ngài; pûn sí-ngìn hi mài-chong kì-teû chhṳ-kâ ke sí-ngìn !”
8:23 Yâ-sû sông-sòn yí-heu, Kiâ mùn-thù thèn Kì hi.
8:24 Khon-hâ! Yû yit-chhṳn phau-fûng chhai fù-mien chhôi-tén-lòi, sòn pûn long kie̍p-tó; m̀-ku Yâ-sû chhai ke-vi soi-muk.
8:25 Mùn-thù lòi hêm-siáng Kì, kóng : “Chú â,kiu-miang; ngài-teû voi mò miang lè!”
8:26 Yâ-sû chhiu lâu kì-teû kóng : “Ngì-teû ngióng-pân án mò tám nò?” Yèn-heu, Kì chhiu hong hí lòi, chit-phi fûng lâu hói-long; fûng-long chhiu thìn-hâ-lòi, fù-mien chhiu thai phìn-chhin.
8:27 Ke- teû ngìn chhiu fî-sòng chho̍k-kiâng, kóng : “Liá-ke he má ngìn, lièn fûng lâu hói-long ya thâng-chhiùng Kì?”