《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 22 chông_02 Na̍p-soi ke Mun-thì

22:15 Ke-sṳ̀ Fap-li-soi-ngìn chhut-hi chhâm-siòng oi ngióng-pân chhiùng Kì-ke fa lòi chhìm-tó pá-piang, yèn-heu hoi Kì.
22:16 Kì-teû chhiu phai chhṳ-kâ ke mùn-thù, lâu Hî-li̍t-tóng ke ngìn, hi kien Kì, mun kóng: “Sîn-sâng, ngài-teû tî Ngì he sṳ̀n-sṳ̍t ke ngìn, ya yung chṳ̂n-sṳ̍t lòi chiông Song-chú ke fa kâu pûn ngài-teû, m̀ kón ngìn ngióng-pân sióng; yîn-vi Ngì mò khon ngìn ke chhìn-mien.
22:17 Na̍p-soi pûn Lò-mâ Fòng-ti kám chho̍k? Ngì ngióng-pân sióng nò? Chhiáng Ngì kóng pûn ngài-teû tî?”
22:18 Yâ-sû khon-chhut kì-teû ke fái-sîm-su̍t, chhiu kóng : “Kà-hó ke ngìn â ! Ngì-teû cho-mak-ke sióng-oi lòi hoi Ngài nò?
22:19 Nâ yit-chak na̍p-soi ke ngiùn-chhièn lòi pûn Ngài khon.” Kì-teû chhiu nâ yit-ke ngiùn-chhièn pûn Kì khon.
22:20 Yâ-sû tui kì-teû kóng: “Liá-ke siong lâu miàng-ho he má-ngìn ke nò?”
22:21 Kì-teû tui Kì kóng: “He Fòng-ti ke,” Yâ-sû chhiu tui kì-teû kóng : “ He án-ngiòng, chhiu chiông Fòng-ti ke tûng-sî vàn Fòng-ti; chiông Song-chú ke tûng-sî vàn Song-chú.
22:22 Kì-teû thâng-tó liá-ke fa chhiu kám-to hî-khì, chhiu lì-khôi Kì.