《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 27 chông_01 Kié-sung Yâ-sû Pûn Pí-lâ-tô

27:1 To thiên-kông ke sṳ̀, chung chi-sṳ̂-chóng lâu mìn-kiên ke chóng-ló, chhâm-siòng oi ngióng-pân lòi hoi Yâ-sû, lòi sat sí Kì;
27:2 chhiu chiông Kì thak-tén, tai Kì hi Lò-mâ chúng-tuk Pí-lâ-tô ke-vi.