《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-17-chông Yâ-sû Vi Ho̍k-sâng Khì-tó

約 17:1 Yâ-sû kóng-liáu liá-teû fa, chhiu ngo-theù hiong thiên, kóng: “Â-pâ á ! Sṳ̀-heu to lé, ngien Ngì yùng-kông Ngì-ke Lai-é, pûn Lai-é ya-voi yùng-kông Ngì;
約 17:2 Ngì yû chiông chhṳ-lî chhiòn-ngìn-lui ke khièn-piang su pûn Kì, sṳ́ Kì chiông yún-sên su pûn Ngì só kâu-thok Kì-ke ngìn.
約 17:3 Yún-sên chhiu-he ngin-sṳt Ngì he vì-yit ke chṳ̂n-sṳ̀n﹍Song-chú, lâu Ngì só chhâi-khién ke, chhiu-he Yâ-sû Kî-tuk.
約 17:4 Ngài yí-kîn vàn-sṳ̀n Ngì só kâu pûn Ngài hàng ke sṳ, chhiu-he chhai thi-song yùng-kông Ngì.
約 17:5 Liá-ha, Â-pâ â ! Ngien Ngì su Ngì yû ke yùng-kông, chhiu-he màng yû sṳ-kie chṳ̂-chhièn, Ngài lâu Ngì thùng-chhai só-yû ke yùng-kông.”
約 17:6 Ngì só pûn Ngài tui sṳ-kie tho̍k-chhut-lòi ke ngìn,Ngài yû chiông Ngì-ke miàng hién-mìn pûn kì-teû tî; kì-teû pún-lòi he su̍k Ngì-ke, Ngì chiông kì-teû su pûn Ngài; kì-teû ya-yû chûn-sú Ngì-ke tho.
約 17:7 Liá-ha kì-teû tî só-yû Ngì só pûn Ngài-ke yit-chhiet, chhiòn-phu he chhiùng Ngì ke-vi lòi.
約 17:8 Yîn-vi Ngì só kâu pûn Ngài-ke tho-lî, Ngài yû su pûn kì-teû, kì-teû ya-yû chiap-su, ya-yû khok-sṳ̍t tî Ngài he chhiùng Ngì ke-vi lòi, ya-yû sin Ngì yû chhâi-khién Ngài.
約 17:9 Ngài vi-chho̍k kì-teû khì-tó; Ngài mò vi-chho̍k sṳ-kiên-ngìn khì-tó, thu̍k-he vi-chho̍k Ngì yí-kîn só su pûn Ngài-ke ngìn khiù; yîn-vi kì-teû he su̍k Ngì-ke.
約 17:10 Só-yû só-yû su̍k Ngài-ke he su̍k Ngì-ke; só-yû su̍k Ngì-ke ya-he su̍k Ngài-ke; Ngài-ke yùng-kông he chia-chho̍k kì-teû hién-mìn chhut-lòi.
約 17:11 Ngài liá-ha oi hi Ngì ke-vi,yî-heu Ngài mò chai liù chhai liá sṳ-kiên lé, kì-teû oi liù chhai sṳ-kiên. Sṳn-kiet ke Â-pâ â ! Ngien Ngì chhâi Ngì-ke miàng, chhiu-he Ngì só pûn Ngài-ke, pó-sú kì-teû, sṳ́ kì-teû voi ha̍p-cho yit-thí, chhiong Ngì lâu Ngài khiung-yong.
約 17:12 Ngài hàn lâu kì-teû thùng-chhai ke sṳ̀, Ngài yû yung Ngì-ke miàng, chhiu-he Ngì só su pûn Ngài-ke, pó-sú kì-teû, Ngài ya-yû pó-fu kì-teû,chhù-liáu khì-chûng yit-ke ngìn chu-thin oi me̍t-mòng yî-ngoi, mò yit-ke lai-é voi sṳt-thet, sṳ́-tó sṳn-kîn ke fa tet yin-ngiam.
約 17:13 Chúng-he liá-ha Ngài lòi chhiu-khiun Ngì; Ngài hàn-chhai liá sṳ-kiên sṳ̀ yû kóng liá-teû fa,he-oi pûn kì-teû ke sîm chhûng-mân Ngài-ke hí-lo̍k.
約 17:14 Ngài chiông Ngì-ke tho su pûn kì-teû, sṳ-kiên-ngìn chhiu yen-hen kì-teû, yîn-vi kì-teû m̀-he su̍k liá sṳ-kiên, chhiong Ngài m̀-he su̍k liá sṳ-kiên án-ngiòng.
約 17:15 Ngài m̀-he khiù Ngì tai kì-teû chhut sṳ-kiên, thu̍k-he khiù Ngì pó-sú kì-teû thot-lì ok-mô ke sú.
約 17:16 Kì-teû m̀-he su̍k liá sṳ-kiên, chhiong Ngài m̀-he su̍k liá sṳ-kiên án-ngiòng.
約 17:17 Ngien Ngì yung chṳ̂n-lî su kì-teû, chiông chhṳ-kâ fung-hien pûn Ngì ; Ngì-ke tho chhiu-he chṳ̂n-lî.
約 17:18 Chhiong Ngì chhâi-khién Ngài ngi̍p sṳ-kiên, Ngài ya chhâi-khién kì-teû ngi̍p sṳ-kiên.
約 17:19 Vi-chho̍k kì-teû ke yèn-ku, Ngài chiông chhṳ-kâ fung-hien pûn Ngì, sṳ́-tó kì-teû chhṳ-kâ ya-voi sṳ̀n-sîm fung-hien pûn Ngì.
約 17:20 Ngài m̀ tân-chhiang vi-chho̍k liá-teû ngìn lòi khiù, Ngài ya-he vi-chho̍k só-yû yû chiap-su kì-teû ke tho lòi sin-kho Ngài-ke ngìn lòi khiù.
約 17:21 Ngien kì-teû chhiòn-phu ha̍p-cho yit-thí; chhiong Â-pâ, Ngì chhai Ngài tî-poi, Ngài ya chhai Ngì tî-poi, sṳ́-tó kì-teû ya chhai Ngài-teû tî-poi; ngien kì-teû chhiòn-phu ha̍p-cho yit-thí ,chhṳ̍t-to sṳ-kiên-ngìn voi sin Ngì yû chhâi-khién Ngài lòi.
約 17:22 Yû Ngì só su pûn Ngài-ke yùng-kông, Ngài ya su pûn kì-teû, sṳ́-tó kì-teû voi ha̍p-cho yit-thí, chhiong ngài-teû voi ha̍p-cho yit-thí án-ngiòng.
約 17:23 Ngài chhai kì-teû tî-poi, Ngì ya chhai Ngài tî-poi, sṳ́-tó kì-teû vàn-chhiòn ha̍p-cho yit-thí; chhṳ̍t-to sṳ-kiên-ngìn tî Ngì yû chhâi-khién Ngài, ya-yû oi-siak kì-teû, chhiong Ngì yû oi-siak Ngài án-ngiòng.
約 17:24 Â-pâ â ! Ngì só su pûn ngài-ke ngìn, Ngài só chhai ke thi-fông, liá-teû ngìn ya-voi lâu Ngài thùng-chhai, sṳ́-tó kì-teû khon-tet-tó Ngài-ke yùng-kông, chhiu-he Ngì só su pûn ngài-ke; yîn-vi Ngì chhṳ chhóng-chho sṳ-kie chṳ̂-chhièn chhiu oi-siak Ngài.
約 17:25 Kûng-ngi ke Â-pâ â ! Sṳ-kiên-ngìn m̀-sṳt Ngì, thu̍k-thu̍k Ngài sṳt Ngì, liá-teû ngìn ya m̀ tî Ngì chhiu-he chhâi-khién Ngài lòi ke;
約 17:26 Ngài yí-kîn sṳ́ kì-teû ngin-sṳt Ngì, Ngài ya hàn-oi sṳ́ kì-teû sṳt Ngì, sṳ́ Ngì tui Ngài-ke oi-siak chhûng-mân chhai kì-teû sâng-miang, Ngài ya chhai kì-teû sâng-miang-chûng.