《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-4-chông_3, Yâ-sû Fû-seu Si-ke Tá-ǹg ke Ngìn

4: 18 Yâ-sû hàng chhai Kâ-li-li fù-piên, khon-tó lióng hiûng-thi, chit he Sî-mun (chhṳ̂n-cho Pí-tet), lâu kì-ke hiûng-thi Ôn-tet-lie̍t, tông chhai fù-chûng ve-mióng tá-ǹg.
4 :19 Yâ-sû tui kì-teû kóng : “Lôi thèn Ngài, Ngài oi sṳ́ ngì-teû tet-tó ngìn chhiong tá-tó ǹg yit-yong . ”
4 :20 Kì-teû chit-sṳ̀ piong-thet mióng lòi thèn Kì.
4: 21 Yâ-sû hiong-chhièn hàng, chhiu khon-tó nang-ngoi lióng hiûng-thi, chit he Sî-pí-thai ke lai-é Ngâ-kok lâu kì-ke hiûng-thi Yok-hon; kì-teû thùng â-pâ Sî-pí-thai chhai sòn-táng pú-mióng; Yâ-sû chhiu fû-seu kì-teû.
4: 22 Kì-teû chit-sṳ̀ lì-khôi sòn, lì-khôi kì-teû ke â-pâ, chhiu-lòi thèn Kì.