《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 1 chông_04 Yit-ke Sià-lìn Fu-sṳ̂n ke Ngìn

1:21 Kì-teû ngi̍p Kâ-pak-nùng; Yâ-sû chit-sṳ̀ chhai Ôn-sit-ngit ngi̍p fi-thòng lòi kâu ngìn.

1:22 Chung-ngìn tui Kì-ke kau-hiun kám-kok khì-koai; yîn-vi Yâ-sû ke kau-hiun, he chhiong yû khièn-piang yit-yong, lâu yit-pân ke Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ mò khiung-yong.

1:23 Chhai kì-teû ke fi-thòng, yû yit-ke ngìn pûn kúi fu-sṳ̂n, hêm kóng:

1:24 “Nâ-sat-le̍t ke Yâ-sû, ngài-teû thùng Ngì yû mak-ke kôn-he? Ngì he lòi seû-me̍t ngài-teû mâ? Ngài tî Ngì he má-ngìn, he Song-chú ke Sṳn-Chá.”

1:25 Yâ-sû chhiu chit-phi ke-chak sià-lìn kóng : “Ngì tiâm-tiâm, lì-khôi kì, kón-kín tui liá ngìn sṳ̂n-song chhut-lòi.”

1:26 Ke-chak sià-lìn, sṳ́ ke-ngìn ki̍t-ki̍t-chûn, yèn-heu thai-keu yit sâng, chhiu lì-khôi kì, tui kì sṳ̂n-song chhut-lòi.

1:27 Chung-ngìn chhiu chho̍k-kiâng, pí-chhṳ́ mun kóng : “Liá-he mak-ke sṳ-chhìn? He sîn ke kau-hiun! Kì yung min-lin chṳ́-fî sià-lìn, sià-lìn chhiu fu̍k-chhiùng Kì.”

1:28 Yâ-sû ke miàng-sâng chit-sṳ̀ chhòn-phien Kâ-li-li ke só-chhai.