《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-8-chông_2 Yâ-sû He Sṳ-kiên ke Kông

約 8:12 Chúng-he, Yâ-sû chai hiong kì-teû kóng: “Ngài he sṳ-kiên ke kông; só-yû thèn Ngài-ke ngìn chhiu-mò hàng chhai am-chûng, chhie̍t-tui tet sâng-miang ke kông.”
約 8:13 Ku-só Fap-li-soi-ngìn lâu Kì kóng : “Ngì he vi-chho̍k chhṳ-kâ cho-chṳn; Ngì-ke chṳn chhiu mò-háu.”
約 8:14 Yâ-sû en kì-teû kóng: “Chhiu-son Ngài he vi-chho̍k chhṳ-kâ cho-chṳn; Ngài-ke chṳn hàn-he chṳ̂n, yîn-vi Ngài tî Ngài he tui nai-vi lòi, oi hi nai-vi, ngì-teû m̀ tî Ngài tui nai-vi lòi, oi hi nai-vi.
約 8:15 Ngì-teû cheu ngìn ke pheû-chún lòi phan-ton ngìn,chúng-he Ngài chhiu m̀ phan-ton ngìn.
約 8:16 Chhiu-son Ngài phan-ton ngìn, Ngài-ke phan-ton ya-he chṳ̂n-ke; yîn-vi Ngài m̀-he chhṳ-kâ phan-ton, he Ngài lâu chhâi-khién Ngài-ke ngìn, chhiu-he Â-pâ,khiung-ha phan-ton.
約 8:17 Ngì-teû ke li̍t-fap ya-yû ki-chai, kóng yû lióng-ke ngìn ke chṳn-chhṳ̀ he chṳ̂n ke.
約 8:18 Ngài vi-chho̍k Ngài chhṳ-kâ cho kien-chṳn , chhâi-khién Ngài-ke Â-pâ ya vi-chho̍k Ngài cho-chṳn.”
約 8:19 Kì-teû chhiu tui Kì kóng: “Ngì-ke Â-pâ chhai nai-vi?” Yâ-sû en kóng: “Ngì-teû ya m̀-sṳt Ngài, ya m̀-sṳt Ngài-ke Â-pâ; ká-sṳ́ ngì-teû sṳt Ngài, ya yit-thin sṳt Ngài-ke Â-pâ.”
約 8:20 Yâ-sû chhai Sṳn-thien kau-hiun ngìn, chhiu-chhai ngiùn-khu kóng liá-teû fa, ya mò ngìn chok-tó Kì;yîn-vi Kì-ke sṳ̀-heu màng-to.