《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 9 chông_7, Yâ-sû Thung-siak Pak-siang

9:35 Yâ-sû hi-to kok-sàng lâu hiông-chṳ́n, chhai kì-teû ke fi-thòng kau-hiun ngìn, yu siên-chhòn thiên-koet ke fuk-yîm, yu yî-hó kok-yong ke phiang-ngìn.
9:36 Kì khon-tó yit-khiùn yit-khiùn ke thai-chung, chhiu vi-chho̍k kì fat-chhut lìn-mén, yîn-vi kì-teû khun-khú lì-san, chhiong mò mu̍k-ngìn ke yòng án-ngiòng.
9:37 Chhiu tui Kì-ke mùn-thù kóng: “ Oi sû-sṳ̀n ke ngìn chhin tô, m̀-ku sû-kot ke ngìn seú.”
9:38 Só-yî, ngì-teû oi khiù thièn-chú, sṳ́ kûng-ngìn chhut-lòi sû-kot.”