《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-7-chông_4 Phai Kín-vi Hi Chok Yâ-sû

約 7:32 Fap-li-soi-ngìn thâng-tó chung-ngìn vi-chho̍k Yâ-sû án-ngiòng ngi-lun fûn-fûn, chi-sṳ̂-chóng lâu Fap-li-soi-ngìn chhiu phai kín-vi hi chok Kì.
約 7:33 Yâ-sû kóng: “Ngài hàn-yû tô-seú sṳ̀-kiên thùng ngì-teû khiung-ha, yèn-heu Ngài chhiu chón-hi chhâi-khién Ngài lòi ke-vi hì.
約 7:34 Ngì-teû voi chhìm Ngài, yu chhìm Ngài m̀ tó; Ngài oi hi ke-vi, ngì-teû ya m̀-tet-hi.”
約 7:35 Ke-teû Yù-thai-ngìn ke liâng-siu chhâm-siòng kóng: “Liá-ke ngìn sióng-oi hi nai-vi, sṳ́ ngài-teû ke ngìn chang chhìm Kì m̀ tó? Kám-kóng oi hi-to Yù-thai kheù-mìn he̍t ke sàng-sṳ, lòi kâu Hî-lia̍p-ngìn mâ?
約 7:36 Kì kóng: ‘Ngì-teû sióng-oi chhìm Ngài, ya chhìm Ngài m̀ tó; Ngài oi hi ke só-chhai, ngì-teû ya m̀-tet-hi’; liá-ke fa he mak-ke yi-sṳ?”