《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 13 chông_2, Pí-yi ke Muk-tit

13:10 Chung mùn-thù hàng-chhièn lòi mun kóng : “ Ngì cho mak-ke oi yung pí-yi tui thai-chung kóng fa nè?”
13:11 Yâ-sû en kì-teû kóng : “Thiên-koet ke o-pi chṳ́-yû pûn ngì-teû tî, m̀ he pûn kì-teû tî.
13:12 Yîn-vi thai-fàm yí-kîn yû ke, yit-thin oi pûn kì, sṳ́-tó kì yû hó-chhûn; mò ke ngìn, lièn kì só yû ke yit-sit-sit,chhiu yit-thin oi chiông kì chhióng-cheú.
13:13 Só-yî, Ngài chang yung pí-yi lâu kì-teû kóng fa; yîn-vi kì-teû khon ya khon m̀-sṳt, thâng ya thâng m̀-tó, sîm ya m̀ liáu-kié.
13:14 Liá he yin-ngiam siên-tî Yî-soi-â ke yin-ngièn , Kì chhòn Song-ti ke fa kóng : Ngì-teû chiông-oi thâng-liáu yu thâng, yu thâng mò mìn-pha̍k; chiông-oi khon-liáu yu khon, yu khon m̀ liáu-kié.
13:15 Yîn-vi liá-teû pak-siang ke sîm chhin thun lè, kì-teû ke ngí-kûng yu lùng, kì-teû ke muk-chû yu sap-sap. Na m̀-he án-ngiòng,kì-teû ke muk-chû voi khon-tet-sṳt,ngí-kûng voi thâng-tet ngi̍p-ngí,kì-teû ke sîm ya voi mìn-pha̍k, chhiu voi fì-sîm chón-yi, Ngài chhiu voi yî-hó kì-teû.
13:16 “Chúng-he ngì-teû he yû fuk-hi ke ngìn ! Yîn-vi ngì-teû muk-chû yu khon tet-sṳt; ngí-kûng yu yû fuk, yîn-vi ngì-teû thâng-tet ngi̍p-ngí.
13:17 Yîn-vi Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, theù-pái yû siên-tî lâu ngi-ngìn oi khon ngì-teû só khon-tó ke, chúng-he khon m̀-tet-tó; oi thâng ngì-teû só thâng-tó ke, ya thâng m̀-tet-tó.