《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 7 chông_6, Lióng-chúng Hí-vuk ke Ngìn.

7:24 “Só-yî thai-fàm thâng Ngài liá-teû fa chhiu lòi hàng ke ngìn, chhiu-chhiong chhûng-mìn ke ngìn, hí vuk chhai phàn-sa̍k-táng;
7:25 chhiu-son yí-súi lo̍k, súi-chhûng, fûng- chhôi,ke vuk ya m̀ voi vang-tó, yîn-vi thi-kî chhai phàn-sa̍k-táng.
7:26 Chúng-he thâng Ngài liá-teû fa mò hi hang ke,chhiu-chhiong ngong-é hí vuk chhai sâ-song,
7:27 su-tó yí-súi lo̍k, súi-chhûng, fûng- chhôi,vuk chhiu vang-thet, yu vang-to tap-tap !”