《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-21-chông_2 Yâ-sû lâu Pí-tet

約 21:15 Kì-teû sṳ̍t-cheû heu, Yâ-sû chhiu lâu Sî-mùn Pí-tet kóng: “Yok-hon ke lai-é, Sî-mùn, ngì oi-siak Ngài thai-ko liá-teû mâ?” Pí-tet chhiu tui Kì kóng: “Chú â ! Ngì tî ngài oi-siak Ngì.” Yâ-sû lâu kì kóng: “ Ngì oi chhṳ Ngài-ke yòng-chṳ́.”
約 21:16 Yâ-sû thi-ngi-pái yu mun: “Yok-hon ke lai-é, Sî-mùn, ngì oi-siak Ngài mâ?” Pí-tet tui Kì kóng: “Chú â ! Ngì tî ngài oi-siak Ngì.” Yâ-sû lâu kì kóng: “ Ngì oi chóng Ngài-ke yòng-chṳ́.”
約 21:17 Yâ-sû thi-sâm-pái yu mun kì: “Yok-hon ke lai-é, Sî-mùn, ngì oi-siak Ngài mâ?” Pí-tet yîn-vi Chú lièn-lièn sâm-pái mun Kì, “Ngì oi-siak Ngài mâ?”Só-yî chhiu yù-seù. Chhiu tui Yâ-sû kóng: “Chú â ! Ngì vù-só-put-tî, Ngì tî ngài oi-siak Ngì.” Yâ-sû lâu kì kóng: “Ngì oi chhṳ Ngài-ke yòng-chṳ́.”
約 21:18 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì kóng: “Ngì heu-sâng ke sṳ̀, chhṳ-kâ kiet yeû-tai, chhṳ-yù lòi hi; m̀-ku tén-to ngì ló lé, ngì chiông-oi chhûn-chhut sûng-sú, phe̍t-ngìn chhiu chhàn-tén ngì, thô ngì to ngì m̀-oi hi ke thi-fông.”
約 21:19 Yâ-sû kóng-liáu liá-ke fa, he chṳ́-sṳ Pí-tet chiông-oi ngióng-pân sí, lòi yùng-kông Song-chú. Liá-teû fa kóng lé, chhiu tui kì kóng: “Lòi thèn Ngài.”