《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-18-chông_1 Yâ-sû Pûn ngìn Chok-hi

約 18:1 Yâ-sû kóng-liáu liá-teû fa yî-heu, chhiu lâu Kiâ mùn-thù khiung-ha chhut-hi, ko Khi̍p-lùn-hâi, chhai ke-vi yû kám-lám-yèn, Yâ-sû lâu Kiâ mùn-thù chhiòn-phu ngi̍p-hi.
約 18:2 Chhut-mai Yâ-sû ke Yù-thai ya sṳt ke thi-fông, yîn-vi Yâ-sû lâu Kiâ mùn-thù sòng-sòng chhi-si̍p chhai ke-vi.
約 18:3 Yù-thai yí-kîn tai yit-khiùn Lò-mâ ke pîn-é,chheu-tén chung- chi-sṳ̂-chóng lâu Fap-li-soi-ngìn ke vi-pîn, tai vú-hi,tên-lùng lâu fó-pá, lòi-to ke-vi.
約 18:4 Yâ-sû yí-kîn tî só-yû fat-sên chhai Kiâ sṳ̂n-song ke sṳ, chhiu chhut-hi tui kì-teû kóng: “Ngì-teû oi chhìm má-ngìn?”
約 18:5 Kì-teû en Kì kóng: “Nâ-sat-le̍t-ngìn, Yâ-sû.” Yâ-sû tui kì-teû kóng : “Ngài chhiu-he Kì.” Ke sṳ̀, chhut-mai Kì-ke Yù-thai ya lâu kì-teû khî khiung-ha.
約 18:6 Yâ-sû tui kì-teû kóng: “Ngài chhiu-he”, kì-teû chhiu tá-lon-thui, vang chhai thi-song.
約 18:7 Yâ-sû yu mun kì-teû kóng: “Ngì-teû oi chhìm má-ngìn? “Kì-teû en kóng : “Nâ-sat-le̍t-ngìn Yâ-sû.”
約 18:8 Yâ-sû en kóng: “Ngài lâu ngì-teû kóng Ngài chhiu-he, só-yî ngì-teû ká-sṳ́ oi chhṳ̀m Ngài, chhiu pûn liá-teû ngìn cheú.”
約 18:9 Yâ-sû án-ngiòng kóng, he-oi yin-ngiam Kì yî-chhièn kóng-ko ke fa: “Ngì só kâu pûn Ngài-ke, Ngài lièn yit-ke ya mò sṳt-thet.”
約 18:10 Sî-mùn Pí-tet tai-tén yit-kî tô-é, kì chiông tô-é chhiu pâng-chhut-lòi, tui chi-sṳ̂-chóng ke phu̍k-ngìn Mâ-le̍t-kú phiak-ko-hi, siok-thet kì-ke yu-phién ngí-kûng.
約 18:11 Yâ-sû tui Pí-tet kóng: “Ngì-ke tô-é sû-hí-lòi, Â-pâ oi pûn Ngài-ke khú, Ngài kám-kóng m̀ ngien-yi sṳ̍t mâ?”