《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 5 chông_01 Yâ-sû Yî-hó Sià-lìn Fu-sṳ̂n ke Ngìn

5:1 Kì-teû chhiu lòi to Kâ-li-li-fù tui-mien ke-phién, Kiet-lâ-sêm-ngìn ke thi-fông.

5:2 Yâ-sû yit sông-ngan, yû yit-ke chhiùng fùn-mu chhut-lòi ke ngìn, chhìm-tó Kì, liá-ke ngìn pûn sià-lìn fu-sṳ̂n,

5:3 liá-ke ngìn yit-chhṳ̍t he̍t chhai fùn-mu, mò ngìn nèn khúng-chṳ kì, yung thiet-lien ya khún kì m̀-he̍t.

5:4 Yîn-vi chhin tô pái yû ngìn yung kiok-liàu sú-khau lòi chhàn-tén kì, chúng-he kiok-liàu sa pûn kì tá-sui, su-khau sa pûn kì ngiú-thôn. Mò ngìn yû la li̍t lòi chṳ-fu̍k kì.

5:5 Kì ngit-ya chhai fùn-mu lâu sân-tú chhin hêm, hàn nâ sa̍k-theù khau chhṳ-kâ.

5:6 Kì yén-yén khon-tó Yâ-sû, chhiu khúi pai Kì;

5:7 thai sâng ham kóng : “Chṳ-kô Song-chú ke Lai-é, Yâ-sû,ngì ngióng-pân oi kôn-sa̍p ngài nè? Ngài fung Song-chú ke miàng khiù Ngì, mo̍k châu-tha̍p ngài.”

5:8 (Yîn-vi Yâ-sû yí-kîn tui kì kóng : “Sià-lìn â ! Tui liá-ke ngìn sṳ̂n-song chhut lòi, lì-khôi liá-ke ngìn.”

5:9 Yâ-sû chhiu mun kì kóng : “Ngì ôn-to má-ke miàng?” Kì en kóng : “Ngài-ke miàng ôn-cho ‘Thai-khiùn’; yîn-vi ngài-teû chhin tô.”

5:10 Kì-teû chhiu khiù Yâ-sû m̀ hó sṳ́ kì- teû lì-khôi ke thi-fông.

5:11 Chhai ke sân-phài-táng, yû yit-thai-khiùn chû-é chhai ke sṳ̍t tûng-sî;

5:12 sià-lìn chhiu khiù Yâ-sû kóng : “Chún ngài-teû ngi̍p chû-khiùn, pûn ngài-teû chhiu hó fu-chhai chû-é tî-poi.”

5:13 Yâ-sû chhiu chú kì-teû; sià-lìn chhiu tui ke ngìn sṳ̂n-song chhut-lòi, ngi̍p hi chû-khiùn, kûi-khiùn chû-é, thai-yok yû lióng-chhiên-chak, chhong-hâ pên-kông,tiet-lo̍k fù tî-poi, chhiòn-phu chim-sí.

5:14 Chhai ke chóng chû-é ke ngìn chhiu cheú-thet, hiong sàng-tú lâu chû-vì ke hiông-chhûn lòi kóng liá-ke .Chung-ngìn chhiu chhut-lòi khon, to-tái fat-sên mak-ke sṳ-chhìn.

5:15 Kì-teû chhiu lòi-to Yâ-sû ke-vi, khon-tó pûn kúi fu-sṳ̂n ke ngìn, chhô-tén, chok-hó sâm-fu, theù-nó mìn-pha̍k, liá-ke ngìn chhiu- he pûn yit-thai-khiùn kúi fu-sṳ̂n ke; chung-ngìn chhiu chho̍k-kiâng.

5:16 Khon-tó liá sṳ-chhìn kîn-ko ke ngìn, chiông fat-sên chhai pûn kúi fu-sṳ̂n ke ngìn lâu ke-teû chû-é ke sṳ, po pûn chung-ngìn tî.

5:17 Chung-ngìn chhiu khiù Yâ-sû lì-khôi kì-teû ke thi-fông.

5:18 Yâ-sû sông-sòn ke sṳ̀, siên-chhièn pûn kúi fu-sṳ̂n ke ngìn, khiù Kì, kóng: “Ngài thèn Ngì hi hó mò?”

5:19 Yâ-sû mò tap-yin kì, chhiu lâu kì kóng : “Chón hi ngì vuk-hâ, lâu ngì-ke chhîn-chhit kóng, Chú ngióng-pân yung chhṳ̀-oi tui-thai ngì, pin Kì vi ngì só cho ke sṳ he ngióng-pân ke thai.”

5:20 Ke ngìn chhiu lì-khôi ke-vi, chhai Sṳ̍p-yip ke thi-fông siên-chhòn Yâ-sû vi-chho̍k kì cho ke sṳ he ngióng-pân ke thai; chung-ngìn chhiu kám-kok chhin khì-koai.