《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 6 chông_06 Yî-hó Kiet-nì-sat-le̍t ke Phiang-ngìn

6:53 Kì-teû ko-liáu fù, chhiu to Kiet-nì-sat-le̍t sông-ngan.

6:54 Kì-teû yit hâ-sòn, chung-ngìn chhiu ngin-chhut Yâ-sû,

6:55 chung-ngìn hàng-phien ke só-chhai, thâng-kóng Yâ-sû chhai mak-ke thi-fông, chhiu chiông phiang-ngìn yung chhó-chhia̍k kông-to Kì mien-chhien lòi.

6:56 Put-lun Yâ-sû hi to mak-ke thi-fông; hiông-ha, sàng-tú, ya-he chhûn-chông, kì-teû chhiu chiông yû pot-phiang ke ngìn piong-chhai kiê-lu, khiù Yâ-sû chún ke-teû phiang-ngìn miâ Kì-ke sâm-mî; só-yû miâ-tó ke ngìn chhiu chhion-phu tet-tó yî-hó.