《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 4 chông_06 Ke-chhoi-chṳ́ ke Pí-yi

4:30 Yâ-sû kóng: “Ngài-teû oi chiông Song-chú ke koet lòi pí-yi chhiong mak-ke?

4:31 He chhiong yit-lia̍p ke-chhoi-chṳ́, lo̍k chhai thi-nài, he sṳ-kiên chui-se ke chúng-chṳ́.

4:32 m̀-ku, ko mò kí-kiú, kì chhiu thai-hí-lòi, pí phe̍t-yong chhoi kha kô-thai; chhṳ̍t-to kì sâng-chhut chhû-kî, fî-niâu chhai kì yîm-liòng ke só-chhai cho-teu.”

4:33 Yâ-sû yung kok-yong pí-yi lòi kóng pûn kì-teû thâng, cheu kì-teû só nèn mìn-pha̍k ke lòi kâu kì-teû.

4:34 Chúng-he tân-chhiang lâu mùn-thù khiung-ha ke sṳ̀-heu, Kì chhiu chhiòn-phu kié-sṳt pûn kì-teû thâng; Kì tui phe̍t-ngìn kóng-tho chhin oi yung pí-yi.