《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-1-chông_2 Sṳ̂-sé Yok-hon ke kien-chṳn

約 1:19 Yok-hon só-cho ke chṳn chhai-ha: Yù-thai-ngìn chhṳ Yâ-lu-sat-lâng phai chi-sṳ̂ lâu Li-vi-ngìn hi mun kì kóng: “Ngì he má-ngìn?”
約 1:20 Tông-sṳ̀ kì chhiu sṳ̀n-ngin, mò yún-chhòng; kì kóng: “Ngài m̀-he Kî-tuk.”
約 1:21 Kì-teû chhiu mun kì kóng: “Án-ngiòng? Ngì he má-ngìn? Ngì he Yî-li-â mâ ? ” Kì kóng: “Ngài m̀-he.” Ngì he ke siên-tî mâ? Kì en kóng: “M̀-he.”
約 1:22 Ku-só Kì-teû chhiu chiap-tén kóng: “Ngì he má-ngìn? Sṳ́-tet ngài-teû yû hó fì-fu̍k phai ngài-teû lòi ke ngìn. Ngì kóng ngì chhṳ-kâ he má-ngìn?”
約 1:23 Kì kóng: “Ngài he khóng-yâ-chûng fû-ham-chá ke sâng,” kóng: “Siû-chhi̍t Chú ke lu, cheu siên-tî Yî-soi-â só kóng ke.”
約 1:24 Ke-teû lòi ke ngìn, he Fap-li-soi-ngìn só phai-lòi ke.
約 1:25 Kì-teû chhiu mun kì, lâu kì kóng: “Ki-yèn ngì m̀-he Kî-tuk, ya m̀-he Yî-li-â, ya m̀-he siên-tî, ngióng-pân hàng sé-lî nò?”
約 1:26 Yok-hon en kì-teû kóng: “Ngài he yung-súi hàng sé-lî; yû yit-ke khî chhai ngì-teû chṳ̂-chûng, he ngì-teû m̀-sṳt ke.
約 1:27 Chiu son chhai ngài heu-lòi-chá, chúng-he ngài lâu Kì thot-hài ya mò chṳ̂-kiet. ”
約 1:28 Liá-ke sṳ hàng chhai Yok-tan-ngoi ke Pak-thai-nì, Yok-hon hàng sé-lî ke só-chhai.