《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 24 chông_02 Châi-nan lâu Pet-hoi

24:3 Yâ-sû chhô chhai Kám-lám-sân-táng, mùn-thù am-chûng lòi mun Kì kóng : “ Chhiáng lâu ngài-teû kóng, kí-sṳ̀ voi yû liá-teû sṳ? Ngì chai-lìm lâu sṳ-kie ke kiet-mî, yû mak-ke seu-theù nò?”
24:4 Yâ-sû en kì-teû kóng : “Chhiu-oi se-ngi, m̀-hó pûn ngìn mì-fe̍t.”
24:5 Yîn-vi chiông-lòi yû chhin-tô ngìn ká-mo Ngài-ke miàng lòi kóng: ‘Ngài he Kî-tuk; chhiu mì-fe̍t chhin-tô ngìn.
24:6 Ngì-teû chiông-voi thâng-tó fu-khiun siông-chhṳ̀ ke fûng-sâng lâu yén-fông chan-chên ke seû-sit. Ngì-teû m̀-sṳ́ kiâng, yîn-vi liá-teû sṳ yit-thin voi yû;chúng-he ma̍t-ngit hàn-màng to.
24:7 Yîn-vi chiông-lòi mìn-chhu̍k voi lâu mìn-chhu̍k siông-chhṳ̀; koet-kâ ya-voi lâu koet-kâ chan-chên; si-chhu ya-voi yû kî-fông lâu thi-thûng.
24:8 Liá yit-chhiet ke sṳ chit-he chhiong sán-fu sên-sán-chhièn ke chhṳn-thung.
24:9 Ke sṳ̀-heu, ngìn chiông-voi chhut-mai ngì-teû, ngì-teû voi hi su khú-hìn, pûn ngìn sat-hoi. Ngì-teû chhiu vi-chho̍k Ngài-ke miàng, yit-thin thiên-ha van-mìn chhiòn-phu voi yen-hen ngì-teû.
24:10 Ke-sṳ̀ chhin-tô ngìn chiông-voi fam-chhui, pí-chhṳ́ chhut-mai, fu-siông yen-hen.
24:11 Ya thin-chho̍k yû chhin-tô ká-siên-tî chhut-hien, mì-fe̍t ngìn-sîm.
24:12 Yîn-vi sià-ok fam-lam, chhin-tô ngìn ke oi-sîm voi chhiam-chhiam lâng-thet.
24:13 Chúng-he ngiûn-nai to tái ke ngìn, liá-ke ngìn chhiu yit-thin tet-kiu.
24:14 Liá Thiên-koet ke fuk-yîm yit-thin siên chhòn-phien thiên-ha, hiong chhiòn ngìn-lui cho kien-chṳn; yèn-heu ma̍t-ngit chhiu-to.