《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 27 chông_08 Yâ-sû ke Ôn-chong

27:57 Lìm-àm-é ke sṳ̀, yû yit-ke yû-chhièn-ngìn miàng ôn-cho Yok-sit, chhiùng Â-li-mâ-thai lòi, kì ya-he Yâ-sû ke mùn-thù.
27:58 Kì hi kien Pí-lâ-tô, yeû-khiù sû-liam Yâ-sû ke vì-thí. Pí-lâ-tô fûn-fu chiông Yâ-sû ke vì-thí kâu pûn kì.
27:59 Yok-sit liâng-tó vì-thí heu, yung chhiang-li ke mà-sâ chiông Yâ-sû pâu-hí-lòi,
27:60 piong-chhai kì chhṳ-kâ sîn cho ke fùn-mu tî-poi, he kì tui sa̍k-piak só chho̍k-sàng ke fùn-mu. Yok-sit yu chiông yit-te thai sa̍k-theù chan-ko-lòi, set-tén mu-mùn, yèn-heu chhiu lì-khôi.
27:61 Ke-sṳ̀, Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â lâu phe̍t-ke Mâ-li-â chhô chhai fùn-mu ke tui-mien.