《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-5-chông_2 Lai-é ke Khièn-piang

約 5:19 Chúng-he Yâ-sû tui kì-teû kóng, Ngài sṳ̍t-sṳ̍t-chhai-chhai lâu ngì-teû kóng: “Lai-é phìn chhṳ-kâ chhiu put-nèn cho-mak-ke sṳ, yîn-vi só-yû Â-pâ só cho ke sṳ, Lai-é ya-he án-ngiòng lòi-cho liá-teû sṳ.
約 5:20 Yîn-vi Â-pâ oi-siak Lai-é, chiông chhṳ-kâ só cho ke sṳ chhiòn-phu pûn Lai-é khon. Yu oi chiông pí liá-teû kien-thai ke sṳ pûn Lai-é khon-tó, sṳ́ ngì-teû kám-kok hî-khì.
約 5:21 Yîn-vi chhiong Â-pâ sṳ́ sí-ngìn fu̍k-fa̍t, yu su kì-teû sâng-miang; Lai-é ya-oi cheu chhṳ-kâ ke yi-sṳ su sâng-miang pûn ngìn.
約 5:22 Yîn-vi Â-pâ vàn-chhiòn mò sṳ́m-phan ngìn, chṳ́-yû chiông sṳ́m-phan khièn-piang thok-fu pûn Lai-é;
約 5:23 oi sṳ́ chung-ngìn chûn-kin Lai-é, chhiong chûn-kin Â-pâ yit-yong. Ngìn mò chûn-kin Lai-é chhiu-he mò chûn-kin chhâi-khién Kì-ke Â-pâ.
約 5:24 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng: “Fàm ngìn thâng Ngài-ke fa, lòi sin ‘Chhâi Ngài lòi ke’, kì chhiu-yû yún-sên, m̀-sṳ́ su sṳ́m-phan, fán-chón he chhut-sí ngi̍p-sâng lé.
約 5:25 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, sṳ̀-heu oi to lé, liá-ha chhiu-he lé, sí-ngìn chiông-oi thâng-tó Song-chú ke Lai-é ke sâng, fàm thâng-tó ke ngìn chhiu-voi tet-tó sâng-miang.
約 5:26 Yîn-vi chhiong Â-pâ chhṳ-kâ he sâng-miang ke ngièn-theù. Kì sṳ́ Lai-é sàng-cho sâng-miang ke ngièn-theù.
約 5:27 Ya pûn Kì yû khiên-piang lòi hàng sṳ́m-phan, yîn-vi Kì he Ngìn-Chṳ́.
約 5:28 Mo̍k khon liá-ke cho khì-koai; yîn-vi sṳ̀-heu oi to, fàm fùn-mu tî-poe mî- ke-ngìn chiông-oi thâng-tó Kì-ke sâng;
約 5:29 Ya-voi tui fùn-mu tî-poi chhut-lòi; yû hàng-san ke, voi fu̍k-fa̍t lòi tet-tó sâng-miang, yû chok-ok ke, voi fu̍k-fa̍t lòi su sṳ́m-phan.