《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 4 chông_01 Ve-chúng ke Pí-yi

4:1 Yâ-sû yu chhai Kâ-li-li fù-sùn kau-hiun ngìn; yû yit thai-khiùn-ngìn chhṳ-si̍p, sióng-oi chhîn-chhiu Kì, ku-só Yâ-sû sông-sòn hi chhô-tén. Sòn thìn chhai fù-chûng, chung-ngìn chhiòn-phu khî chhai fù ke sùn-theù.

4:2 Yâ-sû yung pí-yi kâu kì-teû tho-lî, chhai kau-hiun kì-teû ke sṳ̀-heu, tui kì-teû kóng :

4:3 “Ngì-teû oi chu-yi thâng; yû yit-ke ve-chúng-ke ngìn chhut-hi ve-chúng.

4:4 Kì ve ke sṳ̀-heu, yû-teû chúng-chṳ́ tiet chhai lu-sùn, tiâu-é chhiu pî-lòi chiông kì-teû sṳ̍t-thet.

4:5Yû-teû lo̍k chhai chhin chhién ke sa̍k-phàn-song, yîn-vi nài chhin chhièn, chúng-chṳ́ chhiu chhin kiak pau-ngà chhut-lòi;

4:6 ngit-theù yit chhut-lòi, nun-ngà chhiu khû-châu thet-hi; yîn-vi kîn mò la chhṳ̂m.

4:7 Yû ke lo̍k-chhai net-è tî-poi; net-è thai-hí-lòi, chhiu khi̍t-tén yông-é.

4:8 Yû ke lo̍k chhai phì-thi, chhiu chóng-thai kiet-sṳ̍t, yû-teû sû-sṳ̀n yit-pak-phi, yû-teû liuk-sṳ̍p-phi, yû-teû sâm-sṳ̍p-phi.

4:9Yâ-sû ke kiet-lun kóng: “ Yû ngí-khûng hó thâng ke ngìn chhiu oi thâng !”