《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-21-chông_3 Yâ-sû lâu Khì-thâ ke Ho̍k-sâng

約 21:20 Pí-tet chón-sṳ̂n, khon-tó Yâ-sû só oi-siak ke mùn-thù thèn-tén lòi; liá-ke chhiu-he chhai sṳ̍t-ya ke sṳ̀,thâm-sṳ̂n mun Yâ-sû kóng: “Chú â ! Chhut-mai Ngì-ke he má-ngìn?”
約 21:21 Pí-tet khon-tén Kì, tui Yâ-sû kóng: “Chú â ! Liá-ke ngìn chiông-lòi oi ngióng-pân né?”
約 21:22 Yâ-sû tui kì kóng: “Ngài ká-sṳ́ oi kì chhai ke-vi tén Ngài lòi, liá-ke lâu ngì yû mak-ke koân-he né? Ngì chhiu thèn Ngài.”
約 21:23 Só-yî mùn-thù chûng chhiu chhòn liá-ke kóng-fap, kóng ke mùn-thù m̀-voi sí; m̀-ku Yâ-sû mò kóng kì m̀-voi sí; thu̍k-he kóng: “Ngài ká-sṳ́ oi kì chhai ke tén Ngài lòi, liá-ke lâu ngì yû mak-ke koân-he né?”
約 21:24 Vi-chho̍k liá-teû sṳ cho-chṳn, yu ki-chai hâ-lòi, chhiu-he liá-ke mùn-thù, ngài-teû ya tî kì-ke chṳn he chṳ̂n-ke.