《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-20-chông_3 Yâ-sû tui Ho̍k-sâng Hién-hien

約 20:19 Liá-ngit chhiu-he Ôn-sit-ngit ke thi-ngi-ngit; to am-pû, mùn-thù chhi-si̍p khiung-ha, mùn chhiòn-phu koân-to hèn-hèn, yîn-vi kiâng Yù-thai-ngìn ke liâng-siu. Yâ-sû chhiu hién-hien, khî chhai tûng-ông, lâu kì-teû kóng: “Ngien ngì-teû phìn-ôn.”
約 20:20 Kóng-liáu liá-ke fa chhiu chiông sûng-sú, lâu Kì-ke hia̍p-hâ pûn kì-teû khon. Só-yî chung-mùn-thù khon-tó Chú chhiu fôn-hí.
約 20:21 Yâ-sû yu lâu kì-teû kóng: “Ngì-teû phìn-ôn, chhiong Â-pâ chhâi-khién Ngài, Ngài ya cheu-yong chhâi-khién ngì-teû.”
約 20:22 Kóng-liáu fa, Kì chhiu phùn yit-heú hi chhai kì-teû chung-ngìn, yu lâu kì-teû kóng: “Ngì-teû liâng-su Sṳn-Lìn.
約 20:23 Só-yû ngì-teû sa-mièn kì-teû ke chhui, kì-teû ke chhui chhiu tet-tó sa-mièn; só-yû ngì-teû ká-sṳ́ m̀ sa-mièn kì-teû ke chhui, kì-teû ke chhui chhiu m̀-voi tet-tó sa-mièn.