《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-15-chông_2 Sṳ-kiên-ngìn ke Yen-hen

約 15:18 Na sṳ-kiên-ngìn hen ngì-teû, ngì-teû oi tî, kì-teû yí-kîn siên hen Ngài.
約 15:19 Na ngì-teû su̍k liá sṳ-kie, sṳ-kiên-ngìn yit-thin voi oi ngì-teû, chhiong oi kì-teû chhṳ-kâ ke ngìn, m̀-ku yîn-vi ngì-teû m̀ su̍k liá sṳ-kie, fán-chón Ngài sién ngì-teû thot-lì sṳ-kie, só-yî sṳ-kiên-ngìn chhiu hen ngì-teû.
約 15:20 Ngì-teû oi ki-tet Ngài lâu ngì-teû kóng ke fa: ‘Nù-phu̍k m̀-voi pí kì-ke chú kha thai.’ Kì-teû yû pet-hoi Ngài, chhiu pit-thin oi pet-hoi ngì-teû, ká-sṳ́ kì-teû yû sú Ngài-ke tho, chhiu pit-thin oi sú ngì-teû ke fa.
約 15:21 Chúng-he kì-teû vi-chho̍k Ngài-ke yèn-ku, kì-teû voi tui ngì-teû cho liá yit-chhiet ke sṳ, yîn-vi kì-teû m̀-sṳt chhâi-khién Ngài lòi ke.
約 15:22 Na Ngài m̀-sṳt lòi ko, m̀-sṳt lâu kì-teû kóng-lun, kì-teû chhiu mò chhui, m̀-ku liá-ha kì-teû ke chhui, he thôi-m̀-tet lé.
約 15:23 Ngìn hen Ngài, chhiu hen Ngâ Â-pâ.
約 15:24 Na Ngài m̀-sṳt chhai kì-teû chûng hàng liá-teû sṳ, he mò phe̍t-ngìn hàng ke, kì-teû chhiu mò chhui, m̀-ku liá-ha Ngài lâu Ngâ Â-pâ cho ke, kì-teû ya-yû khon-tó, hàn-he hen Ngài, ya hen Ngâ Â-pâ.
約 15:25 Liá-he yin-ngiam kì-teû li̍t-fap-sû chûng só siá ke fa: ‘Kì-teû mò-yèn mò-ku hen Ngài.’
約 15:26 Chúng-he tén pông-chhu-chá lòi, chhiu-he chṳ̂n-lî ke Sṳn-Lìn chhiùng Â-pâ ke-vi chhut-lòi, Kì oi vi-chho̍k Ngài lòi cho-chṳn.
約 15:27 Ngì-teû ya vi Ngài cho-chṳn, yîn-vi ngì-teû tui yit khôi-sṳ́ chhiu lâu Ngai thùng-chhai.