《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-2-chông_1, Tui Tûng-fông Lòi Fóng-mun ke Ngìn

2:1 Chhai Hî-li̍t cho vòng ke sṳ̀, Yâ-sû yí-kîn chhut-se chhai Yù-thai ke Pak-li-hèn-sàng.Yû kí ke thiên-vùn-kâ chhiùng tûng-fông lòi-to Yâ-lu-sat-lâng,
2:2 mun kóng : “Ke chhut-se cho Yù-thai-ngìn ke vòng ke chhai nai-vi? yîn-vi ngài-teû chhai tûng-fông khon-tó Kì-ke sên-é, chhiu thi̍t-phe̍t lòi pai Kì.”
2:3 Hî-li̍t-vòng yit thâng-tó liá-ke fa, chhiu chho̍k-kiâng, chhiòn Yâ-lu-sat-lâng-sàng ke ngìn ya lâu kì yit-yong.
2:4 Hî-li̍t chhiu seu-si̍p ke-teû chi-sṳ̂-chóng lâu mìn- kiên ke Kîn-ho̍k kau-sṳ̂, mun kì-teû : “Kî-tuk yin-tông chhai nai-vi kong-sên?”
2:5 Kì-teû chhiu tui kì kóng : “Chhai Yù-thai ke Pak-li-hèn, yîn-vi siên-tî yû án-ngiòng siá-tén, kóng :
2:6 Yù-thai thi-khî ke Pak-li-sàng â, Ngì chhai Yù-thai liá-teû sàng-chûng, Ngì m̀ he chui se ke;yîn-vi yû yit-ke liâng-siu oi chhiùng Ngì ke-vi chhut-lòi,Kì oi mu̍k-yông Ngài ke chṳ́-mìn Yî-set-lie̍t.”
2:7 Só-yî,Hî-li̍t chhiu am-chûng seu-kien liá kí ke thiên-vùn-kâ, chiông sên-é chhut-hien ke ngit-khì, hiong kì-teû mun khok-sṳ̍t.
2:8 Yèn-heu chhiu fûn-fu kì-teû hi Pak-li-hèn, kóng : “Ngì-teû hi, siòng-se chhìm ke se-ngìn-è; chhìm-tó yî-heu, chhiu lòi po ngài tî, án-ngiòng ngài ya hó lòi hi pai Kì.”
2:9 Ke- teû ngìn thâng-liáu vòng ke fa, chhiu lì-khôi; kì-teû chhai tûng-fông só khon-tó ke sên-é yu chhut-hien, yín-tai kì-teû chhai theû-chhièn hàng, to se-ngìn-è he̍t ke só chhai, chhiu chhai táng-kô thìn-hâ-lòi.
2:10 Kì- teû khon-tó ke sên-é, chhiu fôn-hí to kóng-m̀-tet.
2:11Kì-teû ngi̍p vuk-tú, chhiu khon-tó se-ngìn-è lâu Kiâ â-mê Mâ-li-â,chhiu phuk-lo̍k-hi pai se-ngìn-è, yèn-heu kì-teû chhiùng pó-ha̍p nâ-chhut lî-vu̍t hien pûn se-ngìn-è, chit he vòng-kîm, nen-hiông, mu̍t-yo̍k.
2:12 Chhai mung-chûng tet-tó Song-ti ke chṳ́-sṳ, m̀ hó chón hi kien Hî-li̍t, chhiu chhiùng phe̍t-thiàu lu chón kì-teû ke kâ-hiông.