《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 20 chông_04 Yî-hó Lióng-ke Mô-muk-ke

20:29 Kì-teû lì-khôi Yâ-li-kô ke sṳ̀-heu, yû yit thai-khiùn ngìn thèn-tén Kì.
20:30 Khon â. Yû lióng-ke mô-muk-ke chhô chhai lu-sùn, thâng-tó Yâ-sû kîn-ko, chhiu fû-ham kóng : “Chú â, Thai-ví ke chṳ́-sun â, khó-lièn ngài-teû.”
20:31 Thai-kâ chit-phi kì-teû, ham kì-teû tiàm-tiàm, kì-teû chhiu kien thai-sâng fû-ham kóng : “Chú â, Thai-ví ke chṳ́-sûn â, khó-lièn ngài-teû.”
20:32 Yâ-sû thìn hâ-lòi, ham kì-teû ko lòi, chhiu mun kóng : “Ngì-teû oi Ngài vi ngì-teû cho mak-ke sṳ?”
20:33 Kì-teû tui Kì kóng : “Chú â, he oi sṳ́ ngài-teû ke muk-chû khon tet-tó.”
20:34 Yâ-sû chhiu lìn-mén kì-teû, chhiu miâ kì-teû ke muk-chû; kì-teû chit-sṳ̀ chhiu khon tet-tó, heu-lòi chhiu thèn-tén Kì.