《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-7-chông_5 Sâng-miang-súi ke Kông-hò

約 7:37 Chhai chui-mî-ngit, chhiu-he chiet-khì ke thai-ngit, Yâ-sû khî-hí-lòi chhai ke-vi kóng: “Na yû ngìn choi-châu, hó lòi Ngài liá-vi lîm.
約 7:38 Só-yû sin-kho Ngài-ke ngìn, cheu Sṳn-kîn só kóng: ‘Pit-yû kông-hò tui kiâ sîm-chûng liù-chhut-lòi.’ ”
約 7:39 Yâ-sû kóng liá-ke fa, he chṳ́ Sṳn-Lìn kóng ke, chhiu-he sin-kho Kì-ke ngìn, só oi tet ke;yîn-vi Sṳn-Lìn ke-sṳ̀ màng kong-lìm, he yîn-vi Yâ-sû màng tet yùng-kông.