《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 chông_2, Yî-hó Sú khiò-thet ke Ngìn

12:9 Yâ-sû lì-khôi ke thi-fông, ngi̍p Yù-thai-ngìn ke fi-thòng.
12:10 Khon- â! Yû yit-ke ngìn, kì ke yit-kî sú khiò-thet. Yû-teû ngìn sióng-oi chhìm Yâ-sû ke pá-piang lòi ko Kì, chhiu mun Yâ-sû kóng : “Chhai Ôn-sit-ngit hàng-yî ha̍p-fap mò ?”
12:11 Yâ-sû chhiu lâu kì-teû kóng : “Ngì-teû tông-chûng, na-he má-ngìn yû yit-chak yòng, ke-chak yòng chhai Ôn-sit-ngit tiet-lo̍k fut-tú hi, oi ngióng-pân nè ? Kì kám m̀ chiông yòng-è lâi-sông-lòi?
12:12 Chúng-he ngìn pí yòng kui-chhung kí-tô â! Só-yî Ôn-sit-ngit hàng san he ha̍p-fap ke.”
12:13 Yèn-heu, Yâ-sû chhiu tui ke ngìn kóng : “Chhûn-chhut ngì-ke sú.” Kì chhiu chhûn-chhut lòi; sú chhiu fu̍k-ngièn to chhiong nang-ngoi ke-kî sú yit-yong.
12:14 Fap-li-soi-ngìn chhut-hi, chhiu chhâm-siòng oi ngióng-pân tui-fu Yâ-sû lòi sat-hoi Kì.