《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-11-chông_3 Yâ-sû Keu chhut-lòi

約 11:28 Mâ-thai kóng-liáu liá-ke fa chhiu chón-hi vuk-hâ, am-chûng ham kiâ ló-moi Mâ-li-â, kóng: “Sîn- sâng lòi lé, Kì chhai ham ngì.”
約 11:29 Mâ-li-â thâng-tó chhiu hong-hí-lòi hi kien Kì.
約 11:30 ( Ke-sṳ̀ Yâ-sû màng ngi̍p-chông, hàn-chhai Mâ-thai ngiàng-chiap Kì-ke só-chhai ).
約 11:31 Ke-teû chhai vuk-tú ôn-vi Mâ-li-â ke Yù-thai-ngìn, khon-tó Mâ-li-â hong-hí-lòi chhut-hi, chhiu thèn-tén kì, láu-tó kì oi hi fùn-mu ke keu.
約 11:32 Mâ-li-â lòi-to Yâ-sû ke-vi, khon-tó Kì, chhiu phu̍k chhai Kiâ kiok-chhièn, tui Kì kóng: “Chú â ! Ngì ká-sṳ́ yû chhai liá-vi,ngâ ló-thâi chhiu m̀-voi sí.”
約 11:33 Yâ-sû khon-tó kì chhai ke-vi keu, yu khon-tó thèn kì khiung-ha lòi ke Yù-thai-ngìn ya keu, chhiu sîm-chûng thai-thai kám-sông,khiòng-khiòng voi ngiûn-m̀-he̍t.
約 11:34 Yâ-sû chhiu kóng: “Ngì-teû chiông kì chong chhai nai-vi?” Kì-teû chhiu kóng: “Chú â ! Lòi khon.”
約 11:35 Yâ-sû liù muk-chṳp.
約 11:36 Yù-thai-ngìn chhiu kóng: “Khon á! Kì án oi-siak liá-ke ngìn !”
約 11:37 Chúng-he khì-chûng yû ngìn kóng: Liá-ke ngìn yî-hó mô-muk ke muk-chû, kám-kóng m̀-voi sṳ́-tó Lâ-sat-lu m̀-sṳ́ sí?”