《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-2-chông_1 Kâ-nâ Fûn-yîn ke Yèn-si

約 2:1 Thi-sâm-ngit chhai Kâ-li-li ke Kâ-nâ,yû yèn-si̍t; Yâ-sû ke â-mê chhai ke-vi.
約 2:2 Yâ-sû lâu Kì-ke mùn-thù ya pûn kì-teû chhiáng-lòi fu yèn-si̍t.
約 2:3 Chiú lîm chhiang-chhiang, Yâ-sû ke â-mê chhiu lâu Kì kóng : “Kì-teû mò chiú lé.”
約 2:4 Yâ-sû kóng: “Â-mê, khiù ngì m̀-hó koân-sia̍p Ngài cho-mak-ke? Ngài-ke sṳ̀-heu màng to.”
約 2:5 Kì â-mê chhiu lâu phu̍k-ngìn kóng : “Só-yû Kì só lâu ngì-teû kóng ke,ngì-teû chhiu cheu Kì-ke fa hi-cho.”
約 2:6 Chhai ke-vi sat-yû liuk-ke sa̍k-vung, cheu Yù-thai-ngìn kiet-chhiang-lî, kok- chông yit-pak kûng-sṳ̂n ke súi.
約 2:7 Yâ-sû lâu kì-teû kóng : “Liá-teû sa̍k-vung,chhiu chiông súi chông-mân.” Kì-teû chhiu chông-mân to vàn-sṳ̀n.
約 2:8 Yâ-sû chhiu lâu kì-teû kóng : “Liá-ha hó yeú-lòi,sung pûn kón yèn-si̍t ke ngìn.” Kì-teû chhiu sung-hi.
約 2:9 Kón yèn-si̍t ke ngìn chhṳ-lîm yí-kîn pien chiú ke súi, m̀ tî chiú he tui nai-vi lòi, (chṳ́-yû yeú-súi ke phu̍k-ngìn tî), kón yèn-si̍t ke ngìn ham sîn-lòng lòi;
約 2:10 Chhiu lâu kì kóng: “Phe̍t-ngìn siên-sung hó-chiú; tén ngìn-hak lîm to chhâ-m̀-tô heu, chang sông phû-thûng ke chhiu, chṳ́-yû ngì liù hó-chiú to liá-ha.”
約 2:11 Liá-ke he Kì hàng sṳ̀n-chiak ke hí-theù, Yâ-sû hàng chhai Kâ-li-li ke Kâ-nâ, lòi hién-mìn Kì-ke yùng-kông; Kì-ke mùn-thù chhiu sin-kho Kì.
約 2:12 Chhṳ́-heu Yâ-sû hi Kâ-pak-nùng, Kì lâu Kì-ke â-mê, Kì-ke hiûng-thi,lâu Kì-ke mùn-thù; Kì-teû he̍t chhai ke-vi kí-ngit.