《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 4 chông_05 Chúng-chṳ́ Chóng-thai ke Pí-yi

4:26 Yâ-sû yu kóng: “Song-chú ke koet chhiong yit-ke ngìn ve-chúng chhai thi-song.

4:27 Kì am-pû-theù soi-muk, ngit-sṳ̀-theù hí-lòi, ke-teû chúng-chṳ́ pau-ngà chóng-thai, Kì m̀ tî ngióng-pân voi án-ngiòng.

4:28 Nài chhṳ-yèn voi sṳ́ chhṳ̍t-vu̍t sên-chóng kiet-chṳ́; siên pau-ngà, heu-lòi chhiu tá-chhon, chui-heu kiet chhin tô chṳ́.

4:29 To sṳ̀-heu-lé, ńg-kuk siuk lé, yîn-vi sû-sṳ̀n ke sṳ̀-chiet to lé.”