《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-3-chông_1 Yâ-sû lâu Nì-kô-tet-mu

約 3:1 Yû yit-ke Fap-li-soi-ngìn, miàng ôn-to Nì-kô-tet-mu, he Yù-thai-ngìn ke liâng-siu (chóng-chá).
約 3:2 Liá-ke am-pû-sṳ̀ lòi kien Yâ-sû, tui Kì kóng: “Sîn-sâng, ngài-teû tî Ngì he tui Song-chú ke-vi lòi ke kau-sṳ̂; na m̀-he Song-chú lâu Ngì thùng-chhai, chhiu-mò ngìn voi cho ke-teû sṳ̀n-chiak.”
約 3:3 Yâ-sû en kì kóng: “Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì kóng, ngìn na-he mò chhùng-sên, chhiu kien m̀-tó Song-chú ke Koet.”
約 3:4 Nì-kô-tet-mu tui Kì kóng: “Ngìn ló lé, ngióng-tet voi chhùng-sên? Kì voi chai ngi̍p mû-thôi kiung chhut-lòi mé ?”
約 3:5 Yâ-sû en kóng: “Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì kóng, ngì na m̀-he chhiùng súi lâu Sṳn-Lìn lòi chhùng-sên, chhiu m̀-tet ngi̍p Song-chú ke Koet.”
約 3:6 Ngìn ke ngiuk-sṳ̂n he tui yà-ôi kiung ke, kì-ke lìn-sin he tui Sṳn-Lìn kiung ke.
約 3:7 Ngài lâu ngì kóng: ‘Ngì-teû pit-thin oi chhùng-sên, ngì m̀-voi kám-tó khì-koai.’
約 3:8 Fûng sùi kì-ke yi lòi chhôi, ngì thâng-tó kì-ke sâng, chúng-he m̀ tî he tui nai-vi lòi, oi hi nai-vi; só-yû tui Sṳn-Lìn chhùng-sên ke ya-he án-ngiòng.”
約 3:9 Nì-kô-tet-mu tui Kì kóng: “Ngióng-voi yû liá-teû sṳ nò?”
約 3:10 Yâ-sû tui kì kóng: “Ngì cho Yî-set-lia̍t ke kau-sṳ̂, ya m̀ tî liá-teû sṳ mé?”
約 3:11 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì kóng: “Ngài-teû só tî ke sṳ chang kóng, só khon ke sṳ chang cho-chṳn; Ngài-teû ke chṳn ngì-teû ya m̀-hén liâng-su.”
約 3:12 Ngài lâu ngì-teû kóng sṳ-kiên ke sṳ, ngì-teû hàn m̀ sin, na lâu ngì-teû kóng thiên-táng ke sṳ,ngì-teû ngióng-voi sin nò?
約 3:13 Mò ngìn yû sông-ko thiên, chṳ́-yû tui thiên lo̍k-hâ-lòi ke Ngìn-Chṳ́.
約 3:14 Chhiu-chhiong Mô-sî chhai khóng-yâ khià-hí thùng-sà, Ngìn-Chṳ́ ya pit án-ngiòng phî ngìn khià-hí.
約 3:15 Sṳ́-tó sin Kì-ke ngìn tet yún-sên.
約 3:16 “Yîn-vi Song-chú án-ngiòng oi sṳ-kie, só-yî chiông Kì chhṳ-kâ ke Thu̍k-sên-chṳ́ lòi su pûn kì-teû, sṳ́-tó sin-kho Kì-ke ngìn m̀-voi me̍t-mòng, fán-chón tet yún-sên.”
約 3:17 “Yîn-vi Song-chú chhâi Kì-ke Lai-é ngi̍p sṳ-kie, m̀-he oi sṳ́m-phan sṳ-kie; he-oi sṳ́ sṳ-kiên ke ngìn tet kiu.
約 3:18 Sin-kho Kì-ke ngìn chhiu-mò su sṳ́m-phan; m̀ sin ke ngìn yí-kîn su sṳ́m-phan, yîn-vi mò sin-kho Song-chú ke Thu̍k-sên-chṳ́.
約 3:19 Liá-ke chhiu-he sṳ́m-phan, chit-he kông lòi-to sṳ-kie, sṳ-kiên-ngìn só cho ke sṳ he ok, ngìn chhiu hau am thai ko hau kông.
約 3:20 Yîn-vi cho fái-sṳ ke chhiu hen kông, ya m̀-lòi chiap-khiun kông, kiâng kì só cho ke sṳ voi su chit-phi.
約 3:21 Chúng-he hàng chṳ̂n-lî ke ngìn lòi chiap-khiun kông, sṳ́-tó kì só cho ke sṳ voi hién-mìn, he cheu Song-chú chṳ́-yi lòi-cho.”