《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 7 chông_4, Su-é lâu Kó-chṳ́

7:15 “Ngì-teù oi thì-fòng ká siên-tî, kì-teû lòi chhîn-chhiu ngì-teû, ngoi-peú khon-hí-lòi chhiong mièn-yòng, chúng-he nui-sîm he hiûng-ok ke sài-lòng.
7:16 Ngì- teû khon kì-teû ke hàng-vì chhiu voi ngin-chhut kì-teû. Net-su chhièn voi kiet phù-thò mâ? Fe̍t-chá chhi̍t-lì chhièn voi kiet vù-fâ-kó né?
7:17 Chúng-he thai-fàm hó su chhiu kiet hó kó-chṳ́; thán-he fái su chhiu kiet fái kó-chṳ́.
7:18 Hó su m̀ voi kiet fái kó-chṳ́, fái su ya m̀-voi kiet hó kó-chṳ́.
7:19 Thai-fàm mò kiet hó kó-chṳ́ ke su-é chhiu chám-thet, thiú-lo̍k fó tî-poi.
7:20 Ku-só ngì-teû yit-thin chhiùng kì-teû ke hàng-vì chhiu nèn ngin-chhut kì-teû he ká siên-tî.