《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-chông_7, Lun Hiû-chhî

5: 31 “Yu yû án-ngiòng ke kau-hiun kóng :‘Put-lun má-ngìn hiû-thet kì-ke chhî, yit-thin oi siá lì-sû pûn kì .
5: 32 Chúng-he Ngài lâu ngì-teû kóng,chhù-fî kì ke pû-ngiòng mò sú chṳ̂n-chiet, ló-kûng chhiu cho-m̀-tet piong-thet kì.Yîn-vi, na-he kì ke pû-ngiòng chai ka-ngìn,kì chhiu-he hoi kì ke pû-ngiòng fam kiên-yìm, put-lun má-ngìn thó kì, ya he fan kên-yìm.