《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-2-chông_4, Tui Âi-khi̍p Chón-lòi

2:19 To Hi-li̍t sí-heu, chhai Âi-khi̍p, Chú ke sṳ́-chá chhai mung-chûng hiong Yok-sit hién-hien, kóng :
2:20 “Hong hí-lòi ! Tai se-ngìn-è lâu Kiâ â-mê chón-hi Yî-set-lie̍t,yîn-vi sióng-oi sat-hoi se-ngìn-è sâng-miang ke ngìn yí-kîn ko-sṳ̂n.”
2:21 Yok-sit chhiu chhut-fat, tai se-ngìn-è lâu kì-ke â-mê chón-hi Yî-set-lie̍t.
2:22 Yok-sit thâng-tó Â-kî-ló ki-sṳ̀n kiâ pâ Hi-li̍t cho Yù-thai-vòng, chhiu m̀-kám hi ke thi-fông; heu-lòi, Chú yu chhai mung-chûng chṳ́-sṳ kì, kì chhiu to Kâ-li-li-sén hi,
2:23 chhiu chhai yit-ke sàng-tú, miàng ham cho Nâ-sat-le̍t. Liá chhiu yin-ngiam siên-tî sò kóng ke fa,chit he: “Kì oi chhṳ̂n-cho Nâ-sat-le̍t-ngìn.”