《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 24 chông_07 Chûng-sîm lâu Mò Chûng-sîm ke Phu̍k-ngìn

24:45 “Án-ngiòng, má-ngìn he phu̍k-ngìn tông-chûng chûng-sîm yu chîn-mìn ke nò ? Chú-ngìn chṳ́-phai kì kón-lî khì-thâ phu̍k-ngìn ke sṳ̀, kì chhiu cheu sṳ̀-heu lòi fûn-phi liòng-sṳ̍t ke ngìn.
24:46 Kì-ke chú-ngìn chón lòi ke sṳ̀, khon-tó kì án-ngiòng hàng, liá-ke phu̍k-ngìn chhiu-yû fuk-hi.
24:47 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, chú-ngìn yit-thin oi phai kì kón-lî kì só-yû ke sán-ngia̍p.
24:48 Chúng-he, ke fái-phu̍k-ngìn, ká-sṳ́ sîm-chûng sióng-kóng: ‘Ngài-ke chú-ngìn voi kha man chang chón-lòi;
24:49 chhiu chhut-sú tá ke-teû lâu kì khiung-ha cho se ke phu̍k-ngìn, yu lâu ke-teû chiú-kúi khiung-ha sṳ̍t-fan lâu lîm-chiú;
24:50 ke phu̍k-ngìn ke chú-ngìn chón-lòi lé, chhai kì m̀ tî ke ngit-è làu sṳ̀-kiên,
24:51 chiông kì tá-to pan-sâng-sí, sṳ́ kì lâu ke-teû ká-hó ke ngìn khiung-ha su hìn-fa̍t; chhai ke-vi kì yit-thin yu keu lâu ngâu-ngà chhiet-chhṳ́.”