《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 4 chông_06 Yâ-sû Phìn-thin Fûng-long

4:35 Ke ngit lìm-am, Yâ-sû tui mùn-thù kóng : “Lòi hi fù ke-phién.”

4:36 Chung mùn-thù chhiu lì-khôi chung-ngìn, Yâ-sû yí-kîn chhai sòn-táng chhô-hó-se, mùn-thù chhiu khôi-sòn, ya yû phe̍t ke sòn lâu kì-teû khiung-ha hi.

4:37 Fut-yèn, yû yit-chhṳn phau-fûng chhôi-tén-lòi, pô-long chhin thai, tá-ngi̍p sòn-tú, sòn-tú ke súi chhâ-m̀-tô voi nêm-hí-lòi.

4:38 Ke-sṳ̀, Yâ-sû hàn chhai sòn-mî, thiap-tén chṳ́m-theù chhai ke soi-muk. Mùn-thù ham siáng Kì, chhiu lâu Kì kóng: “Sîn-sâng, ngài-teû voi mò miang lô, Ngì mò oi tap he mò?”

4:39 Yâ-sû siáng-ko-lòi, chit-phi fûng, yu tui hói-long kóng : “Tiâm-tiâm !” Fûng chhiu thìn-hâ-lòi.

4:40 Chhiu tui mùn-thù kóng : “Ngì-teû kiâng mak-ke? Ngì-teû hàn mò sin-sîm mâ?”

4:41 Kì-teû chhiu chhin kiâng, pí-chhṳ́ kóng : “Liá-ke he má ngìn? Lièn fûng lâu hói-long ya thâng-chhiùng Kì nò.”