《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-2-chông_3 Yâ-sû tui Ngìn-sîm ke Liáu-kié

約 2:22 Só-yî Kì tui sí chûng chai fu̍k-fa̍t yî-heu, Kì-ke mùn-thù chhiu ki-tet Kì yû kóng liá-ke fa; chhiu sin Sṳn-kîn, lâu Yâ-sû só kóng-ko ke fa.
約 2:23 Yì-ye̍t-chiet, Yâ-sû chhai Yâ-lu-sat-lâng; chhai chiet-hi-kiên ke sṳ̀-chiet, chhin-tô ngìn khon Kì só hàng ke sṳ̀n-chiak, chhiu sin-kho Kì-ke miàng.
約 2:24 Chúng-he Yâ-sû mò chiông chhṳ-kâ thok-chhai kì-teû, yîn-vi Kì chhin liáu-kié chung-ngìn; 約 2:25 Yîn-vi m̀-sṳ́ má-ngìn lòi cho chṳn-ngìn; yîn-vi Kì chhṳ-kâ chhṳ̂m-chhṳ̂m tî ngìn-sîm.