《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-21-chông_1 Tui Chhit-ke Ho̍k-sâng Hién-hien

約 21:1 Liá-teû sṳ chṳ̂-heu Yâ-sû chhai Thì-pí-lî-â fù-piên hién-hien pûn Kì-ke mùn-thù khon, Kì hién-hien ke kîn-ko chhiu-he án-ngiòng.
約 21:2 Yû Sî-mùn Pí-tet, Tô-mâ chhṳ̂n-cho Sûng-sâng-é ke, Kâ-li-li ke Kâ-nâ-ngìn Nâ-than-ngia̍p, lâu Sî-pí-thai ke lióng-ke lai-é, yu nang-ngoi lióng-ke mùn-thù, chhiòn-phu thùng-chhai.
約 21:3 Sî-mùn Pí-tet tui kì-teû kóng: “Ngài lòi hi tá ǹg-è.” Kì-teû tui kì kóng: “Ngài-teû ya-oi lâu ngì khiung-ha hi,” só-yî kì-teû chhiu chhut-hi, sông- sòn; chúng-he kûi am-pû mò só-tet.
約 21:4 Chúng-he to thiên-kông lé, Yâ-sû khî chhai fù-sùn, thu̍k-he mùn-thù m̀ tî he Yâ-sû.
約 21:5 Yâ-sû tui kì-teû kóng: “Phèn-yû â, ngì-teû yû mak-ke hó sṳ̍t mò?” Kì-teû chhiu en Kì kóng: “Mò”.
約 21:6 Kì chhiu lâu kì-teû kóng: “ Chiông mióng-è ve chhai sòn-ke yu-phién, ngì-teû chhiu yit-thin tet tá-tó.” Só-yî kì-teû chhiu cheu Kì-ke fa ve mióng-è hâ-hi, kiet-kó lâi m̀ sông-lòi, yîn-vi ńg-è thet tô.
約 21:7 Yâ-sû só oi-siak ke mùn-thù tui Pí-tet kóng: “He Chú.” Só-yî Sî-mùn Pí-tet, yit-ha thâng-tó he Chú, chhiu chok chón kì-ke ngoi-sâm, (yîn-vi kì ke-sṳ̀ he tá-chhak-pok) thiau-lo̍k súi tî-poi.
約 21:8 Khì-thâ ke mùn-thù chiông sòn chhang-khiûn fù-sùn, chiông mióng ǹg-è thô-ko-lòi, yîn-vi kì-teû lì fù-sùn mò yén, thai-yok yû yit-pak kûng-chhak án-ngiòng .
約 21:9 Só-yî sông-ngan-lé kì-teû chhiu khon-tó yit-tôi fó-than-fó, táng-kô yû ǹg-è lâu piáng-è.
約 21:10 Yâ-sû lâu kì-teû kóng: “Ngì-teû chiông tet-tó ke ǹg-è nâ-sông-lòi.”
約 21:11 Sî-mùn Pí-tet chhiu sông-hi chiông mióng-è thô-sông liu̍k-thi, mióng-tú chông-mân yit-pak-ńg-sṳ̍p-sâm-thiàu thai-ǹg-è, sûi-yèn ǹg-è án-tô, mióng-è ya mò lan-thet.
約 21:12 Yâ-sû lâu kì-teû kóng: “Lòi sṳ̍t-cheû,” mùn-thù chûng mò ngìn kám mun Kì, kóng: “Ngì he má-ngìn?” Yîn-vi tî Kì he Chú.
約 21:13 Yâ-sû chhiu hàng-ko-hi, nâ ke-teû piáng-è pûn kì-teû, yèn-heu pûn kì-teû ǹg-è án-ngiòng.
約 21:14 Liá-he Yâ-sû tui sí fu̍k-fa̍t heu, thi-sâm-pái tui mùn-thù hién-hien.