《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-18-chông_3 Pí-tet M̀ Ngin Yâ-sû

約 18:15 Sî-mùn Pí-tet lâu nang-ngoi yit-ke mùn-thù chhiu thèn-tén Yâ-sû. Chúng-he ke mùn-thù he chi-sṳ̂-chóng só siông-sṳt, chhiu lâu Yâ-sû khiung-ha ngi̍p chi-sṳ̂-chóng ke thìn-yen-tú.
約 18:16 Pí-tet liù chhai mùn-ngoi. Ke lâu chi-sṳ̂-chóng só siông-sṳt ke mùn-thù chhiu yu chhut-lòi lâu chóng-mûn ke sṳ́-ńg kóng fa, chhiu-oi tai Pí-tet ngi̍p-hi.
約 18:17 Ke chóng-mûn ke sṳ́-ńg chhiu tui Pí-tet kóng: “Ngì ya-he ke-ngìn ke mùn-thù mâ?” Pí-tet kóng: “Ngài m̀-he.”
約 18:18 Yîn-vi thiên-hi chhin hòn; Ke-teû phu̍k-ngìn lâu vi-pîn yung fó-than hí- fó, thai-kâ khî chhai ke-vi phoi-fó; Pí-tet ya lâu kì-teû khiung-ha khî-tén phoi-fó.