《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 1 chông_03 Yâ-sû Fû-seu Si-ke Tá-ǹg ke Ngìn

1:14 Yok-hon pûn-ngìn chhut-mai yî-heu. Yâ-sû lòi-to Kâ-li-li, siên-chhòn Song-chú ke fuk-yîm.

1:15 yu kóng : “Sṳ̀-kiên yí-kîn to lé, Song-chú ke Koet khiùn lé ! Ngì-teû oi hi-chhie̍t chhui-ok,sin-chhiùng fuk-yîm.”

1:16 Yâ-sû chhai Kâ-li-li fù-piên hàng ke sṳ̀, khon-tó Sî-mùn lâu Sî-mùn ke ló-thâi Ôn-tet-lie̍t, chhai fù-chûng ve-mióng tá-ǹg.

1:17 Yâ-sû chhiu tui kì-teû kóng : “Ngì-teû lòi thèn Ngài, Ngài chhiu pûn ngì-teû cho-tet tet-tó ngìn chhiong tá-tó ǹg yit-yong.”

1:18 Kì-teû chit-sṳ̀ piong-hâ ke-teû ńg-mióng, chhiu lòi thèn Yâ-sû.

1:19 Yâ-sû hàng chhièn mò kí-yén, chhiu khon-tó Sî-pí-thai ke lai-é Ngâ-kok, lâu kì-ke hiûng-thi Yok-hon. Kì-teû ya-he chhai sòn-táng chṳ́n-lî ǹg-mióng.

1:20 Yâ-sû chit-sṳ̀ chhiu fû-seu kì-teû, kì-teû chhiu chiông Sî-pí-thai lâu kûng-ngìn liù-chhai sòn-táng, hi then Kì.