《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 27 chông_04 Pûn ngìn Phan Sí-hìn

27:15 Tak-ngièn Yì-ye̍t-chiet, chúng-tuk voi cheu koan-li vi thai-chung piong yit-ke kì-teû só-oi ke siù-fam.
27:16 Ke-sṳ̀, kì-teû yû yit-ke miàng ôn-cho [Yâ-sû] Pâ-lâ-pâ ke siù-fam.
27:17 Só-yî, chung-ngìn chhi-si̍p ke sṳ̀-heu, Pí-lâ-tô tui kì-teû kóng : “Ngì-teû oi ngài piong má-ngìn pûn ngì-teû? He [Yâ-sû] Pâ-lâ-pâ ya-he chhṳ̂n-cho Kî-tuk ke Yâ-sû nò?”
27:18 Pí-lâ-tô tî kì-teû lòi chhut-mai Yâ-sû he yîn-vi chhi̍t-tu.
27:19 Chhai khôi-thìn tông-sṳ̀, Pí-lâ-tô ke pû-ngiòng phai ngìn lòi lâu kì kóng : “Ngì m̀-hó kôn-sa̍p ke ngi-ngìn ke sṳ, yîn-vi ngài chhô-am-pû chhai mung-chûng vi-chho̍k Kì su chhin-tô khú.”
27:20 Chung chi-sṳ̂-chóng lâu chóng-ló kâu-sô chung-ngìn yeû-khiù piong Pâ-lâ-pâ, chhú-sí Yâ-sû.
27:21 Chúng-he, chúng-tuk tui chung-ngìn kóng : “Liá lióng-ngìn tông-chûng, ngì-teû oi ngài piong má-ngìn pûn ngì-teû? Kì-teû kóng : “Pâ-lâ-pâ.”
27:22 Pí-lâ-tô chhiu tui kì-teû kóng : “Chúng-he, chhṳ̂n-cho Kî-tuk ke Yâ-sû, ngài oi ngióng-pân lòi chhú-lî Kì nò?” Kì-teû chung-ngìn kóng : “Chiông Kì tâng sṳ̍p-sṳ-ka!”
27:23 Pí-lâ-tô mun kóng : “Kì yû cho-mak-ke fái-sṳ nò?” Kì-teû hàn kha thai-sâng hêm kóng : “Chiông Kì tâng sṳ̍p-sṳ-ka!”
27:24 Pí-lâ-tô khon-chhut liá-ke chhìn-hìn, fán-chón voi ngiâ-hí phau-thung, ká-sṳ́ kì kâ kóng mak-ke, chhiu nâ súi chhai chung-ngìn mien-chhièn sé-sú, kóng : “Liù liá-ke ngi-ngìn ke hiet, m̀-he ngài-ke chhui, ngì-teû chhṳ-kâ fu-chit.”
27:25 Chung-ngìn en kóng : “Kì-ke hiet-chai, son chhai ngài-teû lâu ngài-teû ke chṳ́-sûn sṳ̂n-song.
27:26 Pí-lâ-tô chhiu piong-thet Pâ-lâ-pâ pûn kì-teû, piên-tá Yâ-sû heu, yèn-heu kâu pûn ngìn hi tâng sṳ̍p-sṳ-ka.