《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-13-chông_1 Yâ-sû Sé Ho̍k-sâng ke Kiok

約 13:1 Yì-ye̍t-chiet chhièn, Yâ-sû tî Kì lì-khôi liá-ke sṳ-kie chón-hi Â-pâ ke sṳ̀-heu to lé , pún-lòi Kì chhiu oi-siak chhai sṳ-kie su̍k Kì chhṳ-kâ ke ngìn, chhiu oi-siak kì-teû to tái.
約 13:2 Chhai sṳ̍t-ya ke-sṳ̀, mò-kúi yí-kîn khùng-chṳ Kâ-lio̍k-ngìn Sî-mùn ke lai-é Yù-thai ke sîm,sṳ́ kì kiet-sîm chhut-mai Yâ-sû.
約 13:3 Yâ-sû tî Â-pâ yû chiông yit-chhiet ke khièn-piang kâu chhai Kì-ke sú, tî chhṳ-kâ he chhiùng Song-chú ke-vi chhut-lòi, ya-oi tó-chón Song-chú ke-vi hi.
約 13:4 Kì chhiu hong-hí-lòi, lì-khôi chho-vi, thot-hâ ngoi-sâm; chhṳ-kâ nâ sú-pha vì chhai yeû-khiên.
約 13:5 Yu tó-súi chhai kiok-phùn, khôi-sṳ́ sé mùn-thù ke kiok, yu yung ke sú-pha lòi chhu̍t-châu.
約 13:6 Kì lòi-to Sî-mùn Pí-tet ke mien-chhièn, Pí-tet tui Kì kóng: “Chú â ! Ngì oi sé ngài-ke kiok mâ?”
約 13:7 Yâ-sû en kì kóng: “Ngài só cho ke sṳ ngì liá-ha m̀ tî, m̀-ku chiông-lòi ngì chhiu liáu-kié.”
約 13:8 Pí-tet tui Kì kóng: “Ngài chhie̍t-tui mò oi pûn Ngì sé ngài-ke kiok,” Yâ-sû en kì kóng: “Na Ngài mò sé ngì-ke kiok , ngì chhiu lâu Ngài mò koân-he.”
約 13:9 Sî-mùn Pí-tet tui Kì kóng: “Chú â ! M̀ tân-chhiang sé ngài-ke kiok, sú lâu theù-nà ya-oi sé.”
約 13:10 Yâ-sû tui kì kóng: “Sṳ̂n sé-hó ke ngìn chhiòn-sṳ̂n chhiu chhiang-li, sé- kiok chhiu la; ngì-teû he chhiang-li, thu̍k-he mò chhiòn-phu chhiang-li án-ngiòng.”
約 13:11 Yîn-vi Yâ-sû tî chhut-mai Kì-ke he má-ngìn;só-yî chhiu kóng: “Ngì-teû mò chhiòn-phu chhiang-li.”
約 13:12 Yâ-sû sé hó kì-teû ke kiok, chiông sâm chok-hí-lòi , yu chhô tó-chón-hi, chhiu tui kì-teû kóng: “Ngài lâu ngì-teû só cho ke sṳ ngì-teû mìn-pha̍k mâ?”
約 13:13 Ngì-teû ham Ngài cho Sîn-sâng lâu cho Chú; ngì-teû án-ngiòng kóng he chho̍k, yîn-vi Ngài pún-lòi chhiu-he.
約 13:14 Ngài he ngì-teû ke Chú, ngì-teû ke Sîn-sâng, yu hàn sé ngì-teû ke kiok, ngì-teû ya yin-tông pí-chhṳ́ fu-siông sé-kiok.
約 13:15 Ngài cho póng-yong pûn ngì-teû, sṳ́-tó ngì-teû cheu Ngài só cho ke hi hàng, ngì-teû ya cheu án-ngiòng lòi hàng.
約 13:16 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, nù-phu̍k mò pí kiâ chú ko thai, fung chhâi-phai ke ngìn ya mò pí phai Kì-ke ngìn ko thai.
約 13:17 Ngì-teû yí-kîn tî liá-teû sṳ, na lòi hàng chhiu-yû fuk.
約 13:18 Ngài liá-ke fa m̀-he chṳ́ ngì-teû chung-ngìn; Ngài ngin-sṳt Ngài só sién ke ngìn. Chúng-he sṳn-kîn só kóng: “Thùng Ngài khiung-ha sṳ̍t-fan ke ngìn poi-phan Ngài, liá-ki fa pit-thin voi sṳ̍t-hien.”
約 13:19 Ngài chhai sṳ-chhìn màng fat-sên yî-chhièn siên lâu ngì-teû kóng, he-oi pûn ngì-teû chhai sṳ-chhìn fat-sên ke sṳ̀, ngì-teû chhiu sin Ngài chhiu-he “Chhṳ-yû Yún-yû” ke.
約 13:20 Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, chiap-na̍p Ngài só chhâi-khién ke ngìn chhiu-he chiap-na̍p Ngài; chiap-na̍p Ngài-ke, ya chhiu-he chiap-na̍p chhâi-khién Ngài-ke.