《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 4 chông_03 Kié-sṳt Ve-chúng ke Pí-yi

4:13 Ya-sû tui kì-teû kóng : “Liá-ke pí-yi ngì-teû he m̀ mìn-pha̍k mâ? Án-ngiòng ngióng-pân voi mìn-pha̍k yit-chhiet ke pí-yi nò?

4:14 Ve-chúng ke ngìn chhiu-he ve Song-chú ke chṳ̂n-tho.

4:15 Yû-teû ngìn chhiong lo̍k chhai lu-sùn ke chúng-chṳ́, chit-he chṳ̂n-tho lo̍k chhai ke-vi, Sat-tan chit-sṳ̀ chhiu to, chiông ve chhai kì-teû sîm-chûng ke chṳ̂n-tho chhióng-cheú.

4:16 Ya yû-teû ngìn chhiong lo̍k chhai sa̍k-thièn-hong ke chúng-chṳ́, chhiu-he kì-teû thâng-tó chṳ̂n-tho, chit-sṳ̀ fôn-hí chiap-na̍p;

4:17 chúng-he chṳ̂n-tho chhai kì-teû chhṳ-kâ nui-sîm tang-kîn mò chhṳ̂m,chhùn mò kí-kiú; yit-tán vi-chho̍k chṳ̂n-tho tù-tó khun-nàn ya-he pet-hoi, chhin kiak chhiu tiet lo̍k-hi.

4:18 Ya yû -teû ngìn chhiong lo̍k chhai net-è tî-poi ke chúng-chṳ́; kì-teû yû thâng-tó chṳ̂n-tho,

4:19 chúng-he liá sṳ-kiên sên-fa̍t ke chhâu-sîm, chhôi-vu̍t ke yú-fe̍t, lâu kok-chúng ke yu̍k-mong, ngi̍p lòi chiông chṳ̂n-tho hip-tén, kì chhiu m̀ voi kiet kó-chṳ́.

4:20 Yû-teû ngìn chhiu-he ve chhai hó-nài tî-poi ke chúng-chí, thâng-tó chṳ̂n-tho chhiu chiap-na̍p, chhiu kiet kó-chṳ́, yû-teû sû-sṳ̀n sâm-sṳ̍p-phi, yû-teû liuk-sṳ̍p-phi, yû-teû yit-pak phi.