《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 chông_1, Ôn-sit-ngit ke Mun-thì

12:1 Mò kí-kiú yî-heu,Yâ-sû chhai yit-ke Ôn-sit-ngit kîn-ko ma̍k-thièn; Kiâ mùn-thù tú-kî, chhiu lo̍t teû ma̍k-é lòi sṳ̍t.
12:2 Fap-li-soi-ngìn khon-tó chhiu tui Yâ-sû kóng : “Khon-â ! Ngì-ke mùn-thù cho Ôn-sit-ngit m̀ chún cho ke sṳ.
12:3 Yâ-sû tui kì-teû kóng : “Thai-vi lâu thèn Kì ke ngìn tú-kî ke sṳ̀ só cho ke sṳ, ngì-teû chhièn m̀ sṳt thu̍k ko mâ?
12:4 Kì ngi̍p Song-ti ke Sṳn-thien, sṳ̍t hien pûn Song-ti ke piáng, chúng-he Thai-vi lâu thèn Kì ke ngìn sṳ̍t ke piáng he vì-fap ke, yîn-vi chṳ́-yû chi-sṳ̂ chang cho-tet sṳ̍t.
12:5 Ngì-teû kám-kóng m̀-sṳt thu̍k-ko li̍t-fap só ki-chai ke ? Chi-sṳ̂ chhai tak-ke Ôn-sit-ngit chhai Sṳn-thien tî-tú vì-fam Ôn-sit-ngit ke kûi-kí, chúng-he m̀ son fam-chhui.
12:6 Ngài lâu ngì-teû kóng, chhai liá-vi yû thai ko Sṳn-thien ke.
12:7 Sṳn-kîn kóng:‘Ngài só oi ke he lìn-mén, m̀-he hien-chi.’ Ngì-teû na-he chṳn-kîn mìn-pha̍k liá-ki fa ke yi-sṳ,chhiu m̀ voi thin mò chhui ke ngìn cho yû chhui.
12:8 Yîn-vi Ngìn-chṳ́ he Ôn-sit-ngit ke Chú.”