《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-3-chông_2, Yâ-sû Liáng Sé-lî

3:13 Ke-sṳ̀, Yâ-sû tui Kâ-li-li lòi to Yok-tán-hò, chhîn-chhiu Yok-hon, lòi su kì-ke sé-lî.
3:14 Yok-hon tui Kì kóng : “ngài yin-tông chiap-su Ngì ke sé-lî, Ngì ngióng-pân fán-chón lòi chhîn-chhiu ngài mâ?”
3:15 Yâ-sû chhiu en kì kóng : “ Ngài-teû chit-sṳ̀ oi án-ngiòng hang,yîn-vi ngài-teû án-ngiòng cho he lòi sṳ̍t-hàng Song-ti ke chṳ́-yi.” Só-yî, Yok-hon chhiu sun Kì ke yi-sṳ.
3:16 Yâ-sû su sé-lî yî-heu, chit-sṳ̀ tui súi tî-poi song-lòi. Khon à! Thiên chhiu vi-chho̍k Kì khôi, Kì chhiu khon-tó Song-ti ke Sṳn-Lìn chhiong ngie̍t-kap-è kong-lo̍k hâ-lòi ,lo̍k chhai Kì ke sṳ̂n-song.
3:17 Thùng-sṳ̀,tui thiên-táng yû sâng kóng : “Liá he Ngài-ke oi-chṳ́, Ngài só fôn-hí ke.”