《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 26 chông_10 Pí-tet M̀ Ngin Yâ-sû

26:69 Pí-tet chhai ngoi-poi ke thìn-yen-tú chhô; yû yit-ke sṳ́-ńg lòi mun kì, kóng : “Ngì ya-he lâu Kâ-li-li ke Yâ-sû khiung-ha ke.”
26:70 Pí-tet tông chung-ngìn mien-chhièn m̀ sṳ̀n-ngin, kóng : “Ngài m̀-tî ngì kóng mak-ke.”
26:71 Kì yu hàng-chhut hi-to thìn-yen mùn-heú, yu yû yit-ke sṳ́-ńg khon-tó kì, chhiu lâu ke-teû ngìn kóng : “Liá-ke ngìn ya-he lâu Nâ-sat-le̍t ke Yâ-sû khiung-ha ke.”
26:72 Pí-tet yu fat-sṳ, feú-ngin kóng : “Ngài m̀-sṳt liá-ke ngìn.”
26:73 Ko yit-ha-é, phòng-piên khî-tén ke ngìn hàng-chhièn-lòi tui Pí-tet kóng : “Ngì khok-sṳ̍t he chhai khì-chûng ke yit-ke; yîn-vi ngì kóng-fa ke khiông hien-chhut ngì-ke ngièn-hìn lé.
26:74 Pí-tet chhiu fat-sṳ chu-chú kóng : “Ngài m̀-sṳt liá-ke ngìn.” Ke-sṳ̀, kê-é chhiu thài.
26:75 Pí-tet chhiu ki-tet Yâ-sû siên-ha só kóng ke fa : “Kê-é màng thài yî-chhièn, ngì chiông-voi sâm-pái m̀-ngin Ngài.” Kì chhiu chhut-hi ngoi-poi, keu-to fî-sòng sông-sîm.