《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Má-thai Fuk-yîm thi 23 chông_04 Vi-chho̍k Yâ-lu-sat-lâng Keu

23:37 “Yâ-lu-sat-lâng â ! Yâ-lu-sat-lâng â ! Ngì sat-hoi siên-tî, yu yung sa̍k-theù te̍p-sí fung chhâi-phai lòi Ngì liá-vi ke sṳ́-chá ! Ngài oi ngióng-pân tô-pái pó-fu Ngì-ke chṳ́-ńg, chhiong kê-mà chhi-si̍p kì-ke kê-chṳ́ chhai yi̍t-kap-hâ yit-yong; chúng-he ngì-teû mò-oi.
23:38 Khon-â ! Ngì-teû ke vuk voi pien-cho fông-liòng ke só-chhai.
23:39 Yîn-vi Ngài lâu ngì-teû kóng : Chhiùng-kîm yî-heu,ngì-teû kien Ngài m̀ tó lô, chhṳ̍t-to ngì-teû kóng : ‘Ngien Song-chú su-fuk pûn ke fung Chú miàng lòi ke!’”