《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-19-chông_2 Yâ-sû ke Sí

約 19:28 Liá-ke sṳ chṳ̂-heu, Yâ-sû tî só-yû ke sṳ yí-kîn sṳ̀n-chhiu lé, vi-chho̍k oi yin-ngiam sṳn-kîn ke fa, chhiu kóng: “Ngài choi-châu lé.”
約 19:29 Chhai ke-vi yû yit-chak kon-é, chông-mân sôn-chiú, kì-teû chhiu nâ hói-mièn vun sôn-chiú, thak chhai ngiù-chhit-chhó ke táng-kô, sung-to Kiâ choi-sùn.
約 19:30 Yâ-sû tâm-liáu chhiu kóng: “Vàn-sṳ̀n lé !” Kì-ke theù lài-hâ-lòi, chhiu thôn-hi sí-thet.