《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-6-chông_3, Lun Kim-sṳ̍t

6:16 “Ngì-teû kim-sṳ̍t ke sṳ̀-heu, m̀-hó chhiong ke-teû ká-hó ke ngìn, chông-cho yù-seù ke yùng-mau ; yîn-vi kì-teû chón-pien kiâ mien-set, oi sṳ́ ngìn khon-chhut kì-teû tông chhai kim-sṳ̍t. Ngài sṳ̍t-chhai lâu ngì-teû kóng, kì-teû yí-kîn tet-tó kì-teû ke po-tap lè.
6:17 Thán-he ngì chhai kim-sṳ̍t ke sṳ̀, oi sṳ̂ ngì-ke theù, sé ngì-teû ke mien;
6: 18 M̀ sṳ́ pûn ngìn khon-chhut ngì chhai kim-sṳ̍t, chhiu-he pûn ngì chhai am-chûng ke Â-pâ khon-tó chhiu la.Ngì-ke Â-pâ, chhiu-he khon-tet-tó ngì chhai am-chûng cho sṳ ke, chhiu oi chióng-sóng ngì.